türk soykırımı talkan ve curcan katliamı

Türklerin tarih kitaplarında ve arşivlerinde yer almayan ancak diğer milletlerin yazılı tarihinde yer alan iki büyük Türk katliamından biri. Ermeni’ler “katledildik” diyebiliyor. Rumlar “topraklarımızdan sürüldük” diyebiliyor. Ancak Türk gururu “Araplar bizi katletti, zorla müslümanlığı dayattı” diyemez. Talkan ve Curcan katliamları.. Resmi tarihte şöyle bir üfürme var. Türkler Çin ile savaşırken Araplar yardıma gelmiş, bu sırada birbirlerine sempati beslemişler, Türk savaşçılar Arap okçuların yanaklarından makas almış, islamiyeti kabul etmihihihi hoh!. Karşılıklı milletlerin hem fikir olduğu tüm savaşlar gerçek, bir tek Türklerin katledildiği yalan öyle mi?

Talkan Katliamı‘nda 100.000 Türk katledilmiştir, bunun yanında 50.000 ‘den fazla türk köle ve cariye olarak pazarlarda satışmıştır. Bu katliam, İslam’ın barış dini olduğunu yeterince kanıtlamış, ayağı kayıp yanlışlıkla arap kılıçlarının üstüne düşen arkadaşlar da olmuş ama dersini iyi alanlar akın akın islamiyet ile şereflenmiştir. Hz. Muhammed’in ölümüyle birlikte insanlığın iktidar hırsı İslam dininde de ortaya çıktı. Mezhep ayrımcılığını kesinlikle reddeden İslam dininin iktidar çatışmaları sebeple mezheplere ayrılması tamamen Arapların eseridir. Eflak Voyvodası Vlad’ın yaptıklarına kin duymayan insan olamaz değil mi? İşte Vlad, Curcan ve Talkanda yaşanan acımasızlığı hayal dahi edemezdi. Ancak gel gör ki İslamı en doğru yaşayan, koruyan ve öğreten millet yine Türk’lerdir. Eğer Türkler müslüman olmasaydı, İslamiyet bugün Arapların etnik dini olmaktan öteye gidemez, olsa olsa en fazla Hindistana kadar gidebilirdi.

1. TARİHİN EN ALÇAK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KIRIMI

Buhara’da yaşananlar diğer Türk Beyliklerinde de tesirini hissettirir. Sogd Meliki Neyzek Tarhan şehrinin yok olmaması için Kuteybe ile anlaşma yapar. Anlaşmaya göre Tarhan haraç verecek ve tarafsız kalacaktır.. Ancak bu tarafsızlık ve Türklerin bir araya gelememeleri Arapların işlerini kolaylaştırmış ve Türk beyliklerini istila edip talan etmişlerdir.. İlk saldırıya uğrayan Kibac Hatun’a diğer beyliklerden yardım gelmeyince, o yardımı esirgeyenler de aynı kırımı yaşadı. Türkler örgütlü olmadığı için Arap’ların işleri kolaylaştı. Neyzek Tarhan daha sonra Kuteybe ile yaptiğı anlaşmada yanlış yaptığını ve bu anlaşmanın kendisine hiçbir teminat getirmeyeceğini gördü. Üstelik diğer Türk Beylerine de aldattığını anladı. Tohoristan’a döndükten sonra diğer Türk beyliklerine bir mektup yazıp uyarmaya çalışır. İlk pozitif cevap Talkan meliki Sehrek’den gelir.. Tarhan’ın düşüncelerini öğrenen Kuteybe, buna karşılık Belh şehrinde hazırlık yaparak, baharda büyük bir silahlı güç ile Talkan şehrine doğru yürür.. O ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan Talkan şehri meliki Sehrek, Kuteybe’nin gelişinden önce şehri terkeder.. Şehre hiç savaşmadan giren Kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen nekadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. Bu kırım o vakte kadar yapılanların en büyüğüdür.. Kuteybe bu kırımı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. Kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. Bu yolun 4 fersah ( 24 Kilometre.) mesafelik bölümü Türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. Halk, Müslüman Araplarla savaşmadığı halde, Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır. Tüm bunlar hep İslam adına yapılmıştır..

Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman’a girer.. erkeklerin çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alır. Daha sonra Kes ve Nesef’de aynı şeyleri yapar. Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları utanç verici bir şekilde Araplara cariye olurlar. Askerlerin yorgunluk eğlencesi olurlar. Daha sonra Faryab’a yönelir ve Faryab’ın teslim olmasını ister. Faryab halkı başlarına gelecekleri bildiklerinden teslim olmaya yanaşmazlar. Erkekleri kavga ederek can verirler.. Tüm şehir yakılır. Araplar bu şehre yakılmış şehir manasında Muhtereka derler.. Kuteybe, Faryab’dan sonra, Tarhan’ın çekildiği kale Bazgis’i abluka eder.. 2 ay müddetle devamlı olarak buraya saldırır lakin bir netice alamaz. Aynı zamanda kış yaklaşır. Kuteybe’nin kışın savaşacak gücü yoktur ancak, kale içindeki Türklerin de yiyecekleri bitmiştir. Her iki tarafta savaşın kendileri için kaybedildiğini düşünür.. Kuteybe son olarak bir hileye baş vurur. Tarhan’ın yanına Muhammed bin Selim ismindeki adamını gönderir. Muhammed ibni Selim Tarhan’ın teslim olması vaziyetinde kendisine hiç bir şekilde zarar gelmeyeceği güvencesini verir. Kalenin açlık içinde olmasından dolayı Tarhan’ın Kuteybe’nin önerinini kabul etmesinden başka yapılacak bir şeyi yoktur. Komutanları ile görüşüp önerisi kabul ederler. Silahlarını teslim ederek kaleden çıkarlar. Tarhan kaleden çıkar çıkmaz yakalanır, çevresi hendek açılmış bir çadırda zincire vurulur. Kuteybe aynı zamanda Tarhan’ı hemen öldürmez.. Haccac’a haber göndererek ne yapacağını sorar. Haccac Tarhan için, “ O bir Müslüman düşmanıdır hiç aman vermeden öldür” der. Kuteybe önce Tarhan’ın iki erkek çocuğunu, Tarhan’ın ve toplanan halkın gözü önünde öldürtür. Arkasından 700 kadar Türk savaşçısının başlarını gene Tarhan’ın ve halkın gözü önünde kestirir. Tarhan’ı da bizzat kendisi öldürür.. Bütün kesilen başlar Haccac’a gönderilir.

kitabe

Tarhan’ın öldürülmesinden sonra, Kuteybe, Aral Gölü’nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür. Harzem’de Caygan ile Havarizat arasında taht dövüşü vardır. Kuteybe Caygan’la işbirliği yapar. Önce Havarizat ile çevresindekileri öldürtür. Arkasından Camhud melikini yenerek 4000 civarında tutsak alırlar. Ancak, daha sonra bunlar Kuteybe’nin buyruğu üzerine öldürülürler.

Bu olay, Ziya Kitapçı”nın, İslam Tarihi ve Türkler isimli kitabında aynen şöyle anlatılır ;

Bu harblerden birinde, et-Taberi”nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe’ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman’ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir alana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesinide önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını buyurmuştur. Cebbar, zorba, vicdansız Arap komutanının çevresinin bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Bu harblerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten sanki gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır,

”Kazah ve Facfac önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış perişan Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir anımsayınız.

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Yalnızca ata bile binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler.”

Harzem’de ayaklanan halk, Kuteybe ile işbirliği yaptığı için Caygan’ı öldürür. Bunun üzerine, Kuteybe bütün Harzem’i yakıp yıkar, halkı kılıçtan geçirir. Harzemli tanınmış Türk bilgini, Biruni Harzem’deki muasırlığın yok edilişini şu şekilde anlatır. “Kuteybe, her çareye baş vurarak Harzemlilerin yazılı dilini bilenleri, ananelerini savunanlarını, bütün bilginleri öldürttü, böylelikle herşey karanlıklara gömüldü. İslam Harzemlilerin içinde girerken, onların tarihi ile ilgili bilinenleri artık öğrenme imkanı bırakmadı. Harzem’i yıktıktan sonra Kuteybe, Semerkant üzerine yürür. Semerkant meliki Gurek üzerine gelen Müslümanlara karşı diğer Türk Beyliklerinden yardım ister. Taşkent ve Fergane’den yardım gönderir, ama gelen birlikler yolda Kuteybe’nin askerleri tarafından pusuya düşürülerek yok edilirler. Semerkant, abluka edilir. Araplar mancınık ateşi ile saldırırlar. Daha fazla dayanamayacağını anlayan Gurek, Kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır. Bu anlaşmaya göre,

1.Semerkant Araplara her yıl 2.200.000 altın ödeyecektir..

2.Bir defaya mahsus olmak üzere 30.000 Türk gencini esir olarak verecektir..

3.Şehirde Cami yapılacaktır..

4.Şehirde eli silah tutan kimse dolaşmayacaktır..

5.Tapınak ve putlardaki tüm mücevherler Kuteybe’ye teslim edilecektir..

Daha sonra Kuteybe, altından yapılan putları erittirerek alır ve Merv’e geri döner. Dönerken kardeşi Abdurrahman bin Muslim’i Semerkant’ın başına vali olarak bırakır.

Kuteybe’nin Merv’e dönüşünden sonra, Türkler kendi aralarında işgalci Müslümanlara karşı bir direniş birliği kurarlar. Ara ara Ceyhun ırmağını geçerek Araplara pusu kurar ve ciddi zararlar verirler. Haccac Kuteybe’ye Taşkent ve Fergana’yi işgal etmesi direktifini verir. Kuteybe Taşkent’e gider fakat başarılı olamaz. Bu arada Haccac can verir. Halife Velid, Kuteybe’ye Türklere karşı savaşları devam ettirmesini söyler. Kuteybe bu sefer Kasgar’a doğru yola çıkar. Tam Kasgar’ı abluka edecekken Halife Velid can verir, yerine Süleyman ibni Abdülmelik halife olur. Bu yeni Halife ile arası hiç iyi olmayan Kuteybe Kasgar seferini yarıda bırakarak ona karşı ayaklanır, ancak kendi komutanları tarafından 11 yakını ile beraber 716 yılında kafası kesilerek öldürülür. Zira Kuteybe’nin komutanları Halifeye karşı gelmek istememişlerdir.

Taberi Anlatımları

Aşağıdaki pasajlar direk Taberinin anlatımından alınmıştır.

Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

Her kim Türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar. Ve Türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübaleğa ile mal ve ganimet alıp yeniden dönüp Merv’e geldiler.

Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan’a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle bağlaşık idi. Kuteybe’nin geldiğini duyunca kaçtı. Kuteybe Talkan’a girdiği zaman hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Ne kadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe’nin askeri orada sayısız Türk öldürdü.

Söylenti odur ki 4 fersenk yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd’e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki erkek çocuğunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)

Kuteybe diye konuştu: – Vallahi şayet benim ömrümden üç söz söyleyecek kadar vakit kalmış olsa bunu cildim ki (Uktülühü uktülühü uktülühü). ( Hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün )

Bunun üzerine Neyzek’i ve iki kardeşi erkek çocukları ki biri Sol ve biri Osman’dır. Ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürdüler. Hepsi 700 adam idi. Emretti başlarını kesip Haccac’a gönderdiler. (Syf-347)

Bu 70 sene süren Türk-arap savaşlarının en ehemmiyetli noktaları ve sonuçları ;

1- 100.000’in üstünde Türk katledilmiştir.

2- 50.000’in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.

3- Şehirler yağmalanmış , ganimet diye halkın herşeyi talan edilmiştir.

4- Tüm zenginlikler , tarihi yapıtlar yokedilmiş , yakılmış , yıkılmıştır.

5- Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan “Talkan Katliamında” 40.000 Türkün kesilerek 24 kilometre yol süresince ağaçlarda sallandırılmıştır.( Tarihte örneği çok azdır.)

6- Aynı şekilde “Curcan Katliamında da esir alınan 40.000 Türk’ün nehir kenarında kafaları kesilmiş , nehrin suyu kıpkızıl olmuş , cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.

7- “Teslim olursanız canınız bağışlanacak” sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş , “Şeriat söz tanımaz” denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.

8- Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet ele geçirmişlerdir.

9- Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden bile görmemişlerdir.

10- Bu tarihi gerçekler “islam etkilenmesin” düşüncesiyle gizlenmekte , söz edilmemektedir.

Türkçü politikacılar bile konuyu geçiştirmektedir. Bundan da Araplar nasiplenmektedir

9 Tevbe. 123. Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş hatıranda) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.

Çaygan Kuteybe’den yardım diledi.Çünkü Camhüd meliki her zaman gelip Çaygan ile cenk ederdi.Ve Çaygan’ı gayet incitirdi.Kuteybe Abdurrahman’ı ona yardıma gönderdi.Ve Abdurrahman varıp muharebe etti ve o meliki öldürdü.Çaygan o yerleri fethedip dört bin baş tutsak aldılar. Kuteybe emretti. Hepsini öldürdüler. (Syf-349-350)

22 Yorum
 1. Beanu 4 sene önce

  Bizim bildigimiz turk ve arap beyi bir savaf seferinde tanisirlar, birbirini cok severler. Arap beyi der ki siz de gok tengri var bizde Allah. Iste siz biraz cahil kalmissiniz o gok tengri Allah. Bak adetlerimiz ahiret inancimiz falan cok benziyo. Isin dogrusu bu der. Turk beyi de haaa oylemi taam o zaman der ve turkler akin akin esheduenlailaheillallah diyerekten muslumanlasir.

  • Yazar
   Atilla Baybars 4 sene önce

   🙂

  • Kıpçak Torunu 4 sene önce

   Yersen ?!

   • can 2 sene önce

    bunu yapan suudi arabistan destekli para fonu ile yardım alan arap dölleri dir türkler ile alakası da yoktur bunlar araplarla bir savaş çıksa karşı safta yer alır bu katliamların türklerin ne süreçten geçerek olduğunu biliyoruz

 2. […] kaba kuvvet ile yayıldı. Döverek, öldürerek, kılıçtan geçirerek, savaşlar ile yayıldı. Talkan ve Curcan Katliamı ile Semerkant Katliamı Yezid Soyu Kuteybe ile, yakarak / yıkarak yayıldı. Burada bir yerme veya […]

  • Kutluğ 2 sene önce

   Kan dökmekse biz Türklerin üzerine yoktur bunu ispatlayacağimiza inanıyorum

 3. Shole 2 sene önce

  talkan ve curcan savashinda araplarin yaninda olan oguzlar degilmiydi? vlad voyvoda da trukdur, dulo hanedanligindan, bulgar boyundan olan biridir. eger onu hatirlatdinizsa oguzlarin araplarla ish birliyinide hatirlatin 😉 bu arada ana vatanim Derbentinde gizli gecishini araplara oguzlar gostermishdir. gunaydinnn!!!!

 4. Ünal Vural 2 sene önce

  Dünyada Türk milletine yazilan kadar baska hicbir millete yalan, uydurma, kurgu tarih yazilmamistir. Nedendir bilinmez son zamanlarda Tengricilik akimi yeniden yükseltilmeye calisiliyor. Bunun neticesi olarak Türklerin zorlama olmadan müslüman oldugu gercegi kabul edilmeyip uydurma savaslar, senaryo katliamlar icad ediliyor.

  Bu katliamlar Türk tarihinde yazmiyormus, ama baska milletlerin tarihinde yaziyormus. Cünkü Türkler kaybettigi savasin utanciyla gurur yapmis tarihinde belirtmemis. Utanmaz arlanmazlar.. Türk milleti savasip yenildigi ve esir düstügü Cinlilerle yapilan savaslari yazdi bunu niye yazmasin. Yazmaz cünkü böyle bir olay olmadi.

  Herkes istedigi dine rahatca inanabilir. Tengricilik dinine inaniyorsan buyur kimsenin karsi ciktigi yok ama bunu yalanlar süsleme.

  • Serasker 2 sene önce

   Olmadığına dair belge,kanıt var mı..? Yoksa bu duygusal bir çıkış mı ?

   • Bayram 2 sene önce

    Serasker – Olmadığına delil istemişsin ya yok zaten yoktur yoka delil getirilmez. Mesela çok ilginç bir eşya düşünelim bunu sadece gösteren iddiasını ispat edebilir. Ama yoktur diyen bütün kainatı heryeri dolaşıp göstererek yok olduğunu ispata yeltenebilir. Bu da ne insanı ne kadar maskara eder düşünülsün.

  • Gerçek Türk 2 sene önce

   Cevabım ( Ünal Vural’a )
   Eğer biz Türkler sizin yazdığınız gibi
   İslamı kabul etmiş olsaydık ?
   Bugün neden oldukça bu konuyu tartışıyor olurduk sizce ?
   En önemli sorum biz Türkçe konuşuyor. ama Arapça dua Arapça inanç
   Arapça da Allah
   Öz Türkçe Tanrı
   Almaca Gott
   Biz neden kendi dilimizden dua edemiyoruz
   Biz Türk olarak neden kendi dilimizden
   Tanrı diye miyoruz
   Eğer islam bize güle oynaya gelse idi
   İnan bugün veya 756 yılından bugüne
   Kimse tartışmaz idi
   Siz hiç bir derste duydunuzmu
   Türklerin islam dan önce dinleri
   Şaman yani Türkçede Gök Tanrı dinidir
   Diye sanki biz Türkler olduğu bir günden bugüne müslüman idik
   Geçmişi olmayanın geleceği olamaz
   Araplar tabiiki katliam yaptı
   Tek din için değil ,
   Türklerin zenginliği
   Türklerin sanatı
   Türklerin bilgisi her şeyi yakıp yıkıp
   Tecavüz edip köle liğe itilip
   Bugüne kadar Hale’n islamcılar yağmalayıp zor koşmuyorlarmı
   Sen bana mantıklı bir tane
   Ülke göster
   Islam dini olan ama sorunu olmayan
   Yağma olmayan kalleşlik olmayan
   Hak yemeyen , insani hiçe saymayan
   Rezillik içinde yaşamayan ,açlık sefaletten uzak olan bir ülke gösterin
   İslam şartında yönetilen bir ülke
   Ayrıca biz Türklerin yaşadığı bu islam
   Peygamber Muhammet’in yaydığı sunduğu islam değil
   Biz onun torunlarını katlendenlerin
   Ticari gerici İslami yaşıyoruz
   Bire Oğuz Türkleri dediğiniz
   Devleti Aliye tarından çıkartılmış bir isimdir
   Mete khan olan büyük Türk
   Ne yazııki Oğuz olarak değiştirilmiş tir !!
   Bugün veya geçmişte gerçek dinini
   Kültürünü , geleneğini , yaşamaktansa
   Arapların hayatını ve zorbalı ticaretini
   Kendimizi din diye avutuyoruz
   Mantıklı düşünün neden 4 kişiden
   2 si bu dini tartışıyor , bu nasıl bir din
   Bu nasıl bir din , yok Fetullah cı
   Yok Süleymancılar Yok şu yok bu
   Ne ilginç ki Arap istan tam bir islam ayrıca şeriat üzeri yönetilir
   Irak , Iran ,Afganlar , ve ve
   Şeriatın ve gericilikle yönetilen
   Ülkelere bir bakın
   Rezilliklerine bakın
   Çaresizliklerine bakın , bu mu islam
   Ozaman ben diyorum bir yanlışlık değil
   Tümden yanlışlık var ,
   MAVİ GÖK AYDINLIĞINIZ
   GÜNEŞ IŞIGIĞINIZ OLSUN
   SULAR GİBİ AKASINIZ RÜZGAR GİBİ ESESİNİZ YOLUNUZ AÇIK ŞANSIN BOL
   HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN

   YAŞAMAK TEK BİR AĞAÇ GİBİ HÜR
   AMA BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇE

 5. Balibilgin 2 sene önce

  Serasker şerefsizi,sen olduğunu kanıtlayamıyorsunda biz olmadığınımı kanıtlayacağız,saçma sapan şeylerle milletin kafasını bulandırmayın adi satılmış herifler.Senden bir önceki yorumu iyi oku,milleti cahil yerine koyup fitne çıkarmayın edepsiz sahtekarlar.

 6. Ercan 2 sene önce

  Bize dusman olarak biz birbirimize yeteriz . O yazan katliamlarda musluman olan turkler ve yagma yarar saglamak isteyenler boy cekismesi olanlar birbirlerini kırmış. Siyaseten kardesinin kanini dokmekte beis gormemistir emperyal bir gucte bundan faydalanmistir. Şuandan pek farksiz degil yani senaryo ayni yerler degisik…

 7. Yamtar 2 sene önce

  böyle bir katliamin olmadigini arastirip o dönem yasananlari arastirip okuduysan eyvallah,
  yalniz o dönem icin kesinlikle kaynak bilgiler cok eksik ve bu yüzden kismen tahmin varsayimdan yola cikarak anlatiliyor,
  insanin aklina ilk gelen o dönem 2.Göktürk imp. vardi ve Türk tarihinin en büyükleri Bilge ve Kül Tigin kardesler devletin basindaydi,
  Kül Tiginin lakabi “yenilmez savasci” idi cinliler takmisti bu ismi kendisine hic yenilmedigi icin,
  simdi arablarin bu katliamlarina kudretli Göktürkler nasil müsade etti ?
  sonucta china ile komsu olan savasan Göktürkler bahsedilen dönemde bati turkstan ve semerkanda kadarki bölgede bu katliamlar yapildiysa en azindan merv ile china siniri gercekten cok uzak bir mesafe !
  acaba china ile savasmak ile mesgul olan Göktürkler o bölgeye müdahale edemedimi ?
  aklima takilan ve icime oturan sudur,
  gecen vikipediada Kül Tigin hakkinda birseyler okudum ve orada ise yenilmez savasci oldugunu yaziyordu fakat o dönem cok güclü olan önüne cikani ezib gecen arablara karsi agir bir maglubiyet alip geri cekildigini yaziyor Kül Tiginin !
  o kadar cok kitab okudum o dönemi anlatan fakat bu yenilgiden ve kendisinin arablar ile savastigini okumadim !
  bu konuda bilgisi olan varsa itibar edilir kaynak beni bu konuda aydinlatirsa memnun olurum !

 8. Hülagü 2 sene önce

  Kendi isteği ve iradesi ile Müslüman olduysalar, neden Türkler bıkkınlık, usanma ve çaresizlik anlamına gelen “İlallah dedirttin” deyimini kullanırlar ? Demeki zorla bir köşeye sıkıştırılıp zorbalık ve baskı ile Müslüman yapılmıştırlar. Madem ki Bizim eski dinimiz ie Arapların dini çok benziyordu da neden Araplar bizim eski Gök Tengir inancını benimsememişler ? İşid ne yaptıysa Araplar Kuteybe piçide onu yapmıştır. Barış ve hoşgörü dinimiz iyi ki var. İyi ki Atalarımız iylik ve güzellikle Arapların baskısı olmadan Müsülman olmuşlar …

 9. Gerçek Türk 2 sene önce

  Biz Türkler bazı arkadaşların dediği gibi ,eğer isteyerek islamı kabul etmiş oldaydık İnan’ın bugün bu konu tartışılmaz 4 kişi den 2 si islam zorlayıcı
  Gerici , sömürücü dini kullanıp halkı ezenlerin demezdi !
  Ayrıca siz söyleyin neden Türkçe konuşup , Arapça okunuyor
  96% Arapça anlamıyor insan anlamadığı bir işi yapar ise %100 hata yapar , madem zorla veya isteyerek islamı kabul ettik
  Ama neden kendi ana dilimiz den okuyup dua edemiyoruz!
  Çok kolay anlar iseniz yazanı
  Bir daha okumaz sınız diye!
  Yavuz Selim Arap anası olan
  Yüzlerce Mısırlı’ sofu getirip
  Türk’ün kültürünü silip Arap ca
  Dine okumaya aynı anda
  Yıllar geçtikçe bugün ki gibi
  Haram yemeye, aşalamaya
  Ve ve sonuç Devleti Aliyenin çöküşünün
  Hazırlığı dır ! Kimse asla dini alet edip devleti yönetemez ama bu şekil kendi çevresini yönetir ve yükseltir
  Eğer bu dinse ben diyorum
  Burda büyük bir yanlışlık var
  Türkler sade gerçek Türkler
  Kültürüne sahip çıkmalı
  ULU ÖNDER ATATÜRK İLKELERİNİ
  KORUMALI!!!!!
  Mavi gök aydınlığınız Güneş ışığınız
  Rüzgar gibi esesiniz Sular gibi akasınız
  Yolunuz açık şansınız bol olsun
  Gök Tanrı sizi korusun !’

 10. osman 2 sene önce

  Felsefe ve yorumla katliamın üstü örtülmeye çalışıyorlar.

 11. merakli 2 sene önce

  Ilber hocamiz bir soylesinde turklerin yazili arsivi olmadigini olanlarinda gec donemde olustugunu soyler bu tarz vakalarin aciga cikmasi ancak cin arsivlerinin arastirilmasiyla mumkundur araplardada arsiv kulture pek yok turk tarihini arastirmak istiyorsak batida vatikan doguda cin kuzeyde ruz arsivlerine bakilmali ilginctir bu konuda ciddi bir arsiv arastirmasida yok

 12. şenol şentürk 2 sene önce

  55 yaşındayım okurum araştırırım.. anladığım şudurki dinlerin hepsi uydurmadır, dinlerin hepsi ahlakın dışındadır. insan öldürmek, malını gasp etmek, köleleştirmek, cariyelik gibi işlevlere izin veren din din değildir !!!
  kuran dedikleri kitabı okuyun mealinden !! bitirmenize gerek kalmaz anlarsınız.
  kuantum makaleleri okurum, şunu söyleyebilirimki evet bir yaratıcı kesinlikle var, ve bu evren hiçbirşeyi yok etmiyor, her bir atomun bile bir bilince sahip olduğunu düşünürsek, gerçekte din bilimdir, ahlaktır.
  bir gün yaratıcıyı anlayabileceğiz umarım.

 13. şenol şentürk 2 sene önce

  ARAPLAR hangi dinden olsada rezilliğe müsait insanlar, güvenilmez bir millettir lakin.. Türkler tarih içinde her zaman aktif organize olabilen bir millet iken koca coğrafyada arapların oralara kadar gidipte türk toplumuna savaşarak katliam yapabileceğine aklım yatmıyor !!!!!
  asya milletlerinin savaş kabiliyetleri zamanın nato gücünü dörde katlardı
  Atilla nın cengizhan ın timur un ordusuna karşı durabilen olamadı. enteresan !

 14. Atilla 2 sene önce

  İslam dini Peygaberimizden bu yana tebliğ edilmiştir.Türkler de o dönemde beyliklerden oluşuyor demekki tebliğe uyanlarla değil tebliğe karşı çıkan beyliklerle savaşılmış olabilir.Bu da İslam dinine bir zarar getirmez yada bizim İslama karşı bakışımızı değiştirmez.Tabiki savaşlarda olan yine sivil halka olmuştur ama başlarında ki idareciler savaşa sebep oldukları için zararı da halk görmüştür.

 15. alper tunga 2 sene önce

  Şerefsiz araplarla 300 sene savaştık ,o zaman göktürk devleti yıkılmıştı yani devlet yok şehirlerde birbirine sahip cıkmıyor .300.000 gencimizi öldürüp 100.000 yakın genci ve kıxımızı köle diye arap yarımadasında sattılar.zamanın halifesi köpekoğlu bir TÜRK KAFASI Ggetirene 100 dirhem vereceğim dedi.arap yarımadsında bedevi kalmadı hepsi türkistana savaşa gitti. bütün bu katliamların intikamını HÜLAGÜ HAN bağdatta adam koymayıp keserek. halifeyide atının ayakları altında ezerek gebertti.daha sonra emir TİMUR geldi oda gebertti arapları. kimi kendini bilmez TÜRK vatandaşları hattab bin müslüm için büyük adamdı falan diyorlar.bu kavvatı en sonunda kendi komutasındaki askerler kafasını kesip köpek gibi öldürdüler.

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

© Copyright 1999 | Bilim İslam

veya

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

veya

Create Account